IQAC

IQAC Action Taken Report

IQAC Meetings Year Date
IQAC ATR 2012-13 29-04-2013
IQAC ATR 2013-14 28-04-2014
IQAC ATR 2014-15 29-04-2015
IQAC ATR 2015-16 20-04-2016
IQAC ATR 2016-17 27-04-2017
IQAC ATR 2017-18 23-04-2018
IQAC ATR 2018-19 29-04-2019
IQAC ATR 2019-20 15-05-2020